ค้นหา  
 
 
Login
user
pass
 
 
 
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
  กันยายน : 2017  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
  บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 ค่าตอบแทน
 อื่นๆ
 ระเบียบพัสดุ
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัย
 กองทุนกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
 ค่าตอบแทน
 ค่าเบี้ยประชุม
 บริการวิชาการ
 สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษา
 บัณฑิตศึกษา
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ
 โครงการผนึกกำลัง
 ทุนต่างๆ
 คำสั่งการมอบอำนาจ
 อื่นๆ
 ศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 201
ปีนี้มีคนเข้าชม : 875
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9410

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
 
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก ไตรมาส๑ และไตรมาส๒)18-4-60
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร23-2-60
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256014-2-60
 รายละเอียดรหัสงบประมาณปี ๒๕๖๐ (งบลงทุน)
 รายละเอียดรหัสงบประมาณปี ๒๕๖๐
 แจ้งการโอนเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เข้าบัญชีวันที่ 4-8-60
 เรื่อง แจ้งเวียนการเบิกจ่ายเงินโครงการ และกิจกรรมที่ยืมเงินทดรองราชการ
 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกเงินโครงการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ
 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต
 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย
 แบบขอเบิกค่าดำเนินการ
 หนังสืออนุมัติตัดยอดเงิน
 หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบฟอร์มใหม่2558) สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ(เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
 หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบฟอร์มใหม่2558) สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ 4 ฉบับ
 ใบสำคัญรับเงิน
 แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม/ไปราชการ
 แบบฟอร์มใบสรุปโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีธนาคาร
 คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย
 บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ
 เดินทางไปราชการ
 หนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง (งปม. บ.กศ. กศ.พบ.)
 รายงานการขอซื้อจ้าง (ระเบียบข้อ 27)
 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ
 ตารางลงเวลาการบรรยายของวิทยากร
 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
 ใบปะหน้าเบิกค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
 แบบฟอร์ม กค.
 แบบ บก. กจ.9
 แบบ บก. กจ.8
แจ้งรับเช็ค ปีงบประมาณ 2560
แจ้งรับเช็ค(กรุณาตรวจสอบเงินทุกประเภท)20-9-60
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร22-9-60
more
 
ติดตามเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560
เรื่องเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ
เรื่องเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ
more
 
คู่มือการจัดหาพัสดุภาครัฐแนวใหม่
คู่มือ Thai Auction
คู่มือ e-Market1
คู่มือ e-Market2
คู่มือ e-Bidding1
คู่มือ e-Bidding2
VDO วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ
VDO วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ
more
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุภาครัฐแนวใหม่
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
เอกสารบรรยายการจัดหาพัสดุ
ตัวอย่างงานจ้าง e-bidding สำหรับหน่วยย่อย
ตัวอย่างซื้อ e-market สำหรับหน่วยย่อย
ตัวอย่างงานซื้อ e-bidding สำหรับหน่วยย่อย
more
 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบ
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่าย
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย(แบบฟอร์มใหม่ 2558) สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย(แบบฟอร์มใหม่ 2558) สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มอบอำนาจ (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ 4 ฉบับ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
การซื้อ-จ้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ขั้นตอนการเบิกจ่าย (เริ่มปีงบประมาณ 2555)
ตารางสรุปกำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
more
 
คู่มือ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธ๊คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐
more
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
  11-12 มิ.ย. 59 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองคลัง มรภ.พระนคร เรื่อง ''การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองคลัง ประจำปี 2559''
  13-14 มิ.ย.58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 2558

 
more
 
 
ผอ.กองคลัง
 

ปิยะวดี  หิริกมล 

 
ข้อความถึง ผอ.กองคลัง
 
กำหนดการภาระกิจ
 
 
  บุคลากรกองคลัง
  งานการเงิน
  งานบัญชี
  งานพัสดุ
  งานบริหารทั่วไป
 
  รายงานการเงินปีงบประมาณ 2559
  งบการเงินปีงบประมาณ 2559
  หมายเหตุประกอบงบการเงินปีงบประมาณ 2559
 
  KM กองคลัง
  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
  SOP การตรวจเอกสารเบิกจ่าย (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
  SOP ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
 
  แบบฟอร์มพัสดุ
  แบบฟอร์มยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
  แบบขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
  แบบฟอร์มสัญญาซื้อขาย
  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
  แบบฟอร์มตรวจรับพัสดุ
  หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ
  แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์
  แบบฟอร์มบันทึกคืนพัสดุ
  ใบขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์
  แบบฟอร์มแจ้งให้จัดหาพัสดุ
  บันทึกแจ้งตรวจรับ/จ้าง
  แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  รายงานประกอบการขอซื้อขอจ้าง (ข้อ 27)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มใบควบคุมเอกสารเบิกจ่าย
 
  แบบฟอร์มยืมเงิน
  หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ
  หน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ
  ทุนพัฒนาบุคลากร
 
  ลิงค์
 
 
 
 
 
 

SBOBET

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8511

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000