ค้นหา  
 
 
Login
user
pass
 
 
 
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
  มีนาคม : 2017  

อา

พฤ

     1234
56789 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
   วันนี้
   กิจกรรม
 
  บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 ค่าตอบแทน
 อื่นๆ
 ระเบียบพัสดุ
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัย
 กองทุนกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
 ค่าตอบแทน
 ค่าเบี้ยประชุม
 บริการวิชาการ
 สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษา
 บัณฑิตศึกษา
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ
 โครงการผนึกกำลัง
 ทุนต่างๆ
 คำสั่งการมอบอำนาจ
 อื่นๆ
 ศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 201
ปีนี้มีคนเข้าชม : 875
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9410

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายละเอียดรหัสงบประมาณปี ๒๕๖๐ (งบลงทุน)
 รายละเอียดรหัสงบประมาณปี ๒๕๖๐
 แจ้งการโอนเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เข้าบัญชีวันที่ 16-12-59
 เรื่อง แจ้งเวียนการเบิกจ่ายเงินโครงการ และกิจกรรมที่ยืมเงินทดรองราชการ
 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกเงินโครงการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ
 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต
 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย
 แบบขอเบิกค่าดำเนินการ
 หนังสืออนุมัติตัดยอดเงิน
 หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบฟอร์มใหม่2558) สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ(เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
 หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบฟอร์มใหม่2558) สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ 4 ฉบับ
 ใบสำคัญรับเงิน
 แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม/ไปราชการ
 แบบฟอร์มใบสรุปโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีธนาคาร
 คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย
 บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ
 เดินทางไปราชการ
 หนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง (งปม. บ.กศ. กศ.พบ.)
 รายงานการขอซื้อจ้าง (ระเบียบข้อ 27)
 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ
 ตารางลงเวลาการบรรยายของวิทยากร
 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
 ใบปะหน้าเบิกค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
 แบบฟอร์ม กค.
 แบบ บก. กจ.9
 แบบ บก. กจ.8
แจ้งรับเช็ค ปีงบประมาณ 2560
แจ้งรับเช็ค(กรุณาตรวจสอบเงินทุกประเภท)27-3-60
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร27-3-60
more
 
ติดตามเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560
เรื่องเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ
เรื่องเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ
more
 
คู่มือการจัดหาพัสดุภาครัฐแนวใหม่
คู่มือ Thai Auction
คู่มือ e-Market1
คู่มือ e-Market2
คู่มือ e-Bidding1
คู่มือ e-Bidding2
VDO วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ
VDO วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ
more
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุภาครัฐแนวใหม่
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
เอกสารบรรยายการจัดหาพัสดุ
ตัวอย่างงานจ้าง e-bidding สำหรับหน่วยย่อย
ตัวอย่างซื้อ e-market สำหรับหน่วยย่อย
ตัวอย่างงานซื้อ e-bidding สำหรับหน่วยย่อย
more
 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบ
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่าย
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย(แบบฟอร์มใหม่ 2558) สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย(แบบฟอร์มใหม่ 2558) สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มอบอำนาจ (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม)
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ 4 ฉบับ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
การซื้อ-จ้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ขั้นตอนการเบิกจ่าย (เริ่มปีงบประมาณ 2555)
ตารางสรุปกำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
more
 
คู่มือ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
หนังสือเวียน ที่ กค(กวพ)๐๔๐๕.๒/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน ที่ กค(กวพ)๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่งเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
หนังสือเวียน ที่ กค(กวพ)๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
หนังสือเวียน ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๐๑ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม
หนังสือเวียน ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๙๙
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ
more
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
  11-12 มิ.ย. 59 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองคลัง มรภ.พระนคร เรื่อง ''การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองคลัง ประจำปี 2559''
  13-14 มิ.ย.58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 2558

 
more
 
 
ผอ.กองคลัง
 

ปิยะวดี  หิริกมล 

 
ข้อความถึง ผอ.กองคลัง
 
กำหนดการภาระกิจ
 
 
  บุคลากรกองคลัง
  งานการเงิน
  งานบัญชี
  งานพัสดุ
  งานบริหารทั่วไป
 
  รายงานการเงินปีงบประมาณ 2559
  งบการเงินปีงบประมาณ 2559
  หมายเหตุประกอบงบการเงินปีงบประมาณ 2559
 
  KM กองคลัง
  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
  SOP การตรวจเอกสารเบิกจ่าย (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
  SOP ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
 
  แบบฟอร์มพัสดุ
  แบบฟอร์มยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
  แบบขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
  แบบฟอร์มสัญญาซื้อขาย
  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
  แบบฟอร์มตรวจรับพัสดุ
  หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ
  แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์
  แบบฟอร์มบันทึกคืนพัสดุ
  ใบขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์
  แบบฟอร์มแจ้งให้จัดหาพัสดุ
  บันทึกแจ้งตรวจรับ/จ้าง
  แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  รายงานประกอบการขอซื้อขอจ้าง (ข้อ 27)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มใบควบคุมเอกสารเบิกจ่าย
 
  แบบฟอร์มยืมเงิน
  บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
  บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ (ทุนพัฒนาบุคลากร)
 
  ลิงค์
 
 
 
 
 
 

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8511

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000