ค้นหา  
 
 
Login
user
pass
 
 
 
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
  กันยายน : 2017  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
  บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 ค่าตอบแทน
 อื่นๆ
 ระเบียบพัสดุ
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัย
 กองทุนกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
 ค่าตอบแทน
 ค่าเบี้ยประชุม
 บริการวิชาการ
 สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษา
 บัณฑิตศึกษา
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ
 โครงการผนึกกำลัง
 ทุนต่างๆ
 คำสั่งการมอบอำนาจ
 อื่นๆ
 ศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 201
ปีนี้มีคนเข้าชม : 875
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9410

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ งานบริการวิชาการ

- ขั้นตอนการกรอกเอกสาร และยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

- พน.1  คำร้องทั่วไป

- พน.2  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา

- พน.3  คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ

- พน.4  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพและต่างศูนย์

- พน.5  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กำหนด

- พน.6  คำร้องขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)

- พน.7  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)

- พน.8  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (จากในมหาวิทยาลัยไปศูนย์)

- พน.9  คำร้องขอโอนสถานภาพนักศึกษาจาก ภาคปกติ เป็น ภาคกศ.พบ.

- พน.10  คำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

- พน.11  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

- พน.12  คำร้องขอยกเว้นผลการเรียน

- พน.13  คำร้องขอโอนผลการเรียน

- พน.14  คำร้องขอสอบปลายภาค

- พน.15  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

- พน.16  คำร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน

- พน.17  คำร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา

- พน.18  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

- พน.19  คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาไทย)

- พน.19.1  คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ)  

- พน.20  คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript ภาษาไทย)

- พน.20.1  คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript ภาษาอังกฤษ)

- พน.21  คำร้องขอลาออก

- พน.22  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

- พน.23  คำร้องขอตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน

- พน.24  คำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)

- พน.25  คำร้องขอยกเลิกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีขอเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพแต่ไม่ได้รับใบแจ้งชำระเงิน)

 - พน.26  คำร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย

 

- พน.27  คำร้องขอเทียบรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป

 

- พน.28  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี

 

- พน.29  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท

 

- พน.30  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาเอก

 

- พน.31  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น E

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แบบฟอร์มขอใช้งาน PNRU-wifi

 
 
 
 
 

SBOBET

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8511

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000