ค้นหา  
 
 
Login
user
pass
 
 
 
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
  กรกฎาคม : 2017  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
   วันนี้
   กิจกรรม
 
  บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 ค่าตอบแทน
 อื่นๆ
 ระเบียบพัสดุ
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัย
 กองทุนกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
 ค่าตอบแทน
 ค่าเบี้ยประชุม
 บริการวิชาการ
 สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษา
 บัณฑิตศึกษา
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ
 โครงการผนึกกำลัง
 ทุนต่างๆ
 คำสั่งการมอบอำนาจ
 อื่นๆ
 ศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 201
ปีนี้มีคนเข้าชม : 875
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9410

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ งานบริการวิชาการ

- ขั้นตอนการกรอกเอกสาร และยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

- พน.1  คำร้องทั่วไป

- พน.2  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา

- พน.3  คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ

- พน.4  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพและต่างศูนย์

- พน.5  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กำหนด

- พน.6  คำร้องขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)

- พน.7  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)

- พน.8  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (จากในมหาวิทยาลัยไปศูนย์)

- พน.9  คำร้องขอโอนสถานภาพนักศึกษาจาก ภาคปกติ เป็น ภาคกศ.พบ.

- พน.10  คำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

- พน.11  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

- พน.12  คำร้องขอยกเว้นผลการเรียน

- พน.13  คำร้องขอโอนผลการเรียน

- พน.14  คำร้องขอสอบปลายภาค

- พน.15  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

- พน.16  คำร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน

- พน.17  คำร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา

- พน.18  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

- พน.19  คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาไทย)

- พน.19.1  คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ)  

- พน.20  คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript ภาษาไทย)

- พน.20.1  คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript ภาษาอังกฤษ)

- พน.21  คำร้องขอลาออก

- พน.22  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

- พน.23  คำร้องขอตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน

- พน.24  คำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)

- พน.25  คำร้องขอยกเลิกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีขอเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพแต่ไม่ได้รับใบแจ้งชำระเงิน)

 - พน.26  คำร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย

 

- พน.27  คำร้องขอเทียบรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป

 

- พน.28  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี

 

- พน.29  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท

 

- พน.30  คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาเอก

 

- พน.31  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น E

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แบบฟอร์มขอใช้งาน PNRU-wifi

 
 
 
 
 

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8511

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000