ค้นหา  
 
 
Login
user
pass
 
 
 
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
  กันยายน : 2017  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
  บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 ค่าตอบแทน
 อื่นๆ
 ระเบียบพัสดุ
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัย
 กองทุนกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
 ค่าตอบแทน
 ค่าเบี้ยประชุม
 บริการวิชาการ
 สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษา
 บัณฑิตศึกษา
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ
 โครงการผนึกกำลัง
 ทุนต่างๆ
 คำสั่งการมอบอำนาจ
 อื่นๆ
 ศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 201
ปีนี้มีคนเข้าชม : 875
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9410

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
แบบฟอร์มเบิกจ่าย
คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย

  การเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการและระเบียบของมหาวิทยาลัย

             1. หมวดค่าตอบแทน

             2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ

             3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

             4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             5. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

             6. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

             7. แผนภูมิขั้นตอนการเบิกจ่าย

             8. แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย


  ภาคผนวก
 

         1. ตัวอย่างการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ

           2. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ

           3. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาค กศ.พบ.

           4. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

           5. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

           6. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เช่น ค่าอาหาร

           7. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าเช่ารถในกรณีนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาฯ

           8. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าซ่อมครุภัณฑ์

           9. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าวัสดุต่างๆ

         10. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ต่างๆ

         11. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนทำผลงานทางวิชาการ/ผลงานทางเทคโนโลยี
 
 
 

SBOBET

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8511

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000