Financial Department Financial Department
กองคลัง กองคลัง
TH | EN
คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการและระเบียบของมหาวิทยาลัย
 1. หมวดค่าตอบแทน
 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 5. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 6. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 7. แผนภูมิขั้นตอนการเบิกจ่าย
 8. แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย
ภาคผนวก
 1. ตัวอย่างการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ
 2. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ
 3. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาค กศ.พบ.
 4. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
 5. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 6. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เช่น ค่าอาหาร
 7. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าเช่ารถในกรณีนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาฯ
 8. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าซ่อมครุภัณฑ์
 9. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าวัสดุต่างๆ
 10. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
 11. ตัวอย่างการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนทำผลงานทางวิชาการ/ผลงานทางเทคโนโลยี