Financial Department Financial Department
กองคลัง กองคลัง
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุภาครัฐแนวใหม่

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
เอกสารบรรยายการจัดหาพัสดุ
ตัวอย่างงานจ้าง e-bidding สำหรับหน่วยย่อย
ตัวอย่างงานซื้อ e-market สำหรับหน่วยย่อย
ตัวอย่างงานซื้อ e-bidding สำหรับหน่วยย่อย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562(ICT)
คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน พฤษภาคม 2562
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับเดือน ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ธันวาคม ๒๕๖๑)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวง ICT
Mike
ผู้อำนวยการกองคลัง
Mike
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด